Các Văn bản pháp lý

1. Một số văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước

1. Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 có hiệu lực từ 01/7/2015

Link download: 

http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=30315

 

2. Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Link download: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-118-2015-ND-CP-huong-dan-Luat-dau-tu-281054.aspx

 

3. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

Link download: 

http://thanhlapdoanhnghiep.pro.vn/tu-van-dn-p/51/1951/luat-doanh-nghiep-2014-co-hieu-luc-ngay-01072015.aspx

 

4. Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Link download: 

http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=30647

 

5. Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/7/2014.

Link download: 

http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=28825

 

6. Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Link download: 

http://ipc.mpi.gov.vn/upload/7731/20150505/VanBanGoc_30.2015.ND.CP.pdf

 

7. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.

Link download: 

http://investinquangninh.vn/uploads/files/43.2014_.ND_.CP_HUONG_DAN_LUAT_DAT_DAI_.pdf

 

8. Nghị định số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Link download: 

http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=30212

 

9. Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

Link download: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-12-2015-ND-CP-huong-dan-Luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-Luat-ve-thue-266168.aspx

 

10. Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính Phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Link download: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-68-2017-ND-CP-quan-ly-phat-trien-cum-cong-nghiep-350203.aspx

 

11. Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Link download: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-quyet-35-NQ-CP-ho-tro-phat-trien-doanh-nghiep-2020-2016-311331.aspx

12. Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Link download: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-quyet-19-2017-NQ-CP-tiep-tuc-thuc-hien-nhiem-vu-giai-phap-chu-yeu-cai-thien-moi-truong-kinh-doanh-338606.aspx

2. Một số văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Quảng Bình

1. Quyết định phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020.

Link download:

https://dautu.quangbinh.gov.vn/3cms/quyet-dinh-phe-duyet-danh-muc-du-an-keu-goi-dau-tu-vao-tinh-quang-binh-giai-doan-2016-2020.htm

 

2. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2018 tỉnh Quảng Bình.

Link download:

https://dautu.quangbinh.gov.vn/3cms/upload/doanhnghiep/File/HopTacDauTu/VBPQ_lienQuan/VB%20tinh/2017/NQ33.pdf

 

3. Quyết định ban hành Quy định thủ tục thực hiện một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Link download:

https://dautu.quangbinh.gov.vn/3cms/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-thu-tuc-thuc-hien-mot-so-chinh-sach-uu-dai-va-ho-tro-dau-tu-tren-d.htm

 

4. Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Link download:

https://dautu.quangbinh.gov.vn/3cms/quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-phoi-hop-trong-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-nganh-nghe-dau-tu-kinh.htm

 

5. Quyết định ban hành Quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Link download:

https://dautu.quangbinh.gov.vn/3cms/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-lua-chon-nha-dau-tu-thuc-hien-du-an-khu-nha-o-thuong-mai-khu-do-t.htm

 

6. Nghị quyết về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Link download:

https://dautu.quangbinh.gov.vn/3cms/nghi-quyet-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-mot-so-chinh-sach-uu-dai-va-ho-tro-dau-tu-tren-dia-ban-tin.htm

 

7. Quyết định ban hành Quy định trình tự thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Link download:

https://dautu.quangbinh.gov.vn/3cms/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-trinh-tu-thuc-hien-du-an-dau-tu-theo-hinh-thuc-doi-tac-cong-tu-tre.htm

 

8. Quyết định phê duyệt Đề án thu hút, vận động vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Bình.

Link download:

https://dautu.quangbinh.gov.vn/3cms/quyet-dinh-phe-duye%CC%A3t-de%CC%80-a%CC%81n-thu-hu%CC%81t-va%CC%A3n-do%CC%A3ng-vo%CC%81n-da%CC%80u-tu-nuo%CC%81c-ngoa%CC%80i-giai-doan-2016-202.htm

 

9. Quyết định ban hành Quy định trình tự, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính đối với dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Link download:

https://dautu.quangbinh.gov.vn/3cms/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-trinh-tu-thoi-gian-thuc-hien-cac-thu-tuc-hanh-chinh-doi-voi-du-an.htm

 

10. Quyết định ban hành Quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Link download:

https://dautu.quangbinh.gov.vn/3cms/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-ky-quy-bao-dam-thuc-hien-du-an-dau-tu-co-su-dung-dat-tren-dia-ban-.htm

 

11. Quyết định ban hành Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Link download:

https://dautu.quangbinh.gov.vn/3cms/quyet-dinh-ban-hanh-quy-dinh-che-do-mien-giam-tien-thue-dat-doi-voi-cac-co-so-thuc-hien-xa-hoi.htm

Hotline
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.