Chức năng, nhiệm vụ

I. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Tư vấn, xúc tiến đầu tư

1. Chức năng

Trung tâm có chức năng tham mưu giúp Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn của tỉnh.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Tiến hành các hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá, quảng cáo trong và ngoài nước trên các phương tiện thông tin đại chúng về giới thiệu dự án đầu tư, cơ hội đầu tư, chính sách khuyến khích đầu tư và thực hiện hoạt động thu hút đầu tư vào Quảng Bình.

- Tư vấn lập các dự án tiền khả thi, dự án khả thi theo yêu cầu của chủ đầu tư; tổ chức biên soạn và phát hành các ấn phẩm, hình thành kho thông tin và ngân hàng dữ liệu về xúc tiến đầu tư của tỉnh; tư vấn về pháp lý trong lĩnh vực đầu tư.

- Hướng dẫn và cung cấp cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước về các thông tin kinh tế, xã hội, các chính sách đầu tư và ưu đãi đầu tư của tỉnh; tổ chức các chuyến tham quan, nghiên cứu thị trường, tìm kiếm đối tác và cơ hội thu hút đầu tư trong và ngoài nước theo yêu cầu của các cơ quan, doanh nghiệp.

- Tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, gặp gỡ đối tác đầu tư; huấn luyện đào tạo nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp trong tỉnh về xúc tiến đầu tư; khảo sát, điều tra về môi trường đầu tư, chủ trì nghiên cứu và xây dựng các chính sách thu hút đầu tư của tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Làm đầu mối về tư vấn theo yêu cầu, hướng dẫn và thực hiện các dịch vụ từ đầu đến khi dự án triển khai thực hiện như: thành lập doanh nghiệp, đặt văn phòng đại diện, mở chi nhánh, cấp giấy phép đầu tư, ưu đãi đầu tư, xin giới thiệu địa điểm giao đất, thuê đất, chứng chỉ quy hoạch, giấy phép xây dựng, hỗ trợ lập hồ sơ dự án đầu tư, hỗ trợ việc tìm kiếm thị trường... đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các tổ chức xã hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

II. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm

1. Phòng Đầu tư
2. Phòng Hỗ trợ phát triển
3. Văn phòng-Kế toán-Tài vụ
Hotline
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.